Qui Som

Què és la Coordinadora

La Coordinadora de Centres per a persones amb Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (CCPC) és una Federació d’Associacions i entitats que es dediquen  a la prestació de serveis d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual greument afectades,  (Inscrita en el Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 194 de la secció 2ª del Registre de Barcelona. També inscrita en el registre d’Entitats, Serveis i Establiment Socials del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. E-03096).

La seva missió és aconseguir la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual ateses en els centres, així com millorar la qualitat de servei d’aquests establiments.

La federació és una entitat de caràcter voluntari i sense cap afany de lucre que es regeix pels seus estatuts. La Coordinadora té el seu àmbit d’actuació a tot el territori de Catalunya, fomentant una estructura el més descentralitzada possible.

Els objectius principals de la Coordinadora són els següents:

 • La coordinació del personal que treballi o estigui interessat en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual profunda i l’atenció de les persones amb discapacitat.
 • Impulsar la participació i la col·laboració activa i total dels membres dels centres socis en els treballs col·lectius, d’intercanvi d’experiències i de coordinació d’accions i projectes.
 • Promoure la informació dels problemes de les persones amb discapacitat intel·lectual greument afectats i la seva atenció per part de la societat i sensibilitzar així aquesta, editant publicacions i facilitant tota impressió que es cregui convenient.
 • Promoure l’estudi de nous mètodes, tècniques i procediments d’atenció i assistència a persones amb discapacitat intel·lectual greument afectats, i d’investigació operativa sobre els mateixos temes i difusió d’aquest.
 • Impulsar les relacions amb altres organitzacions, associacions, entitats o federacions de caràcter similar a fi d’integrar esforços en el sector de la discapacitat intel·lectual.
 • Promoure la creació de centres, institucions i activitats a favor de les persones amb discapacitat intel·lectual greument afectats, sense que, la nostra federació s’involucri en la gestió d’aquests establiments d’assistència.
 • La Federació assumirà la representació col·lectiva de les entitats associades per a la defensa d’interessos comuns.
 • I en general, tots aquells objectius que permetin una millor atenció de les persones greument afectades de discapacitat intel·lectual.

Òrgans Socials

Organs de govern

Els òrgans de govern de la Coordinadora són:

L’Assemblea General

El poder suprem de la Federació resideix en l’Assemblea General que serà l’expressió de la voluntat dels membres associats, manifestada a través dels seus delegats. És a dir, l’Assemblea estarà composada pels representants de totes les entitats federades.

La Junta Directiva

La Junta Directiva és la representant legal de la Federació i a la que corresponen funcions de representació, gestió i administració, i també les executives que li delegui l’Assemblea General.

La Junta Directiva és escollida i aprovada per l’Assemblea General, entre diferents persones proposades per les entitats federades.

La Junta està integrada per un President, un Vice-president, un Tresorer, un Secretari, i  Vocals (aquests, entre un mínim de 3 i un màxim de 8).

La composició de la Junta Directiva:

Presidència:Sra. Misericòrdia Rodríguez García (Fundació Villablanca)
Vicepresidència:Sr. Ramón Ramells Nieto (Fundació Vallparadís)
Secretaria:Sr. Manel Pech Sola (APASA)
Tresoreria:Sra. Montserrat Estrada Giravent (Fundació Privada Atendis)
Vocals:Dr. Joaquim Serrahima i Viladevall Catalonia Fundació Creactiva)
Sr. Antoni Espinal i Freixas (Fundació AMPANS)
Sr. Eduard Martín Puente (Fundació Vallès Oriental)
Sra. Lourdes Mas Casanovas (Fundació Finestrelles)
Sr. Jordi Balot (Fundació Nen Déu)

Comissió Permanent de Tècnics

La Comissió Permanent de Tècnics és el màxim òrgan tècnic de la Coordinadora i està composada per diferents tècnics proposats per les entitats associades  i elegits entre els diferents membres que formen part de la Coordinadora.

La Comissió Permanent de Tècnics treballa en coordinació amb la Junta Directiva en la consecució dels objectius tècnics de la Coordinadora (investigació, formació, desenvolupament i seguiment de la Plataforma d’indicadors de la CCPC, publicació d’estudis, creació de nous grups de treball, etc.).

Igualment la Comissió Permanent de Tècnics és la que proposa i incentiva la creació de nous grups de treball integrats per diferents professionals dels centres de la Coordinadora i supervisa el treball de les diferents comissions de treball tècnic..

Els projectes que desenvolupa actualment i que depenen directament d’aquesta Comissió son:

 1. Disseny del Pla Formatiu Anual
 2. PIC (Plataforma d’Indicadors de la Coordinadora)
 3. Coordinació de diversos Grups de Treball tècnic
 4. Jornades de la CCPC (edició cada 2 anys alterns)
 5. Matinal de la CCPC ( anys alterns, els anys que no hi ha Jornades)
 6. Organització de viatges y visites a altres Entitats i Centres com a activitat formativa de coneixença d’altres models i d’intercanvi professional.
 7. Representació de la CCPC, per delegació de la Junta Directiva, en reunions o comissions o taules de caire tècnic amb l’Administració o en ponències, en congressos, simpòsiums o qualsevol altre esdeveniment del sector en el què la Junta consideri adient participar.

Composició de la Comissió Permanent de Tècnics:

Sra. Concepció Palacín PahiGrup Villablanca
Sra. Marisol Bordonada TiradoCatalonia Fundació Creactiva
Sra. Juliana Reyes MartinFundació Vallparadís
Sra. Mercè Martret ValeroFundació Aspronis
Sra. Maite Gonzalez – Nicolas CeronCatalonia Fundació Creactiva
Sra. Roser Martinez VilanovaFundació Vallparadís
Sra. Laia Anguera i PlaFundació Ave Maria
Sra. Mireia ValdésFundació Ampans
Sra. Rafael Martinez LealGrup Villablanca
Sra. María José GuarinoFundació Atendis

Entitats associades

Actualment tenim 32 entitats associades, que sumen un total de 132 centres.

NOM ENTITATWEB
ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS (PARMO)http://www.santtomas.cat/ca
FUNDACIÓ ALTEMhttp://www.fundacioaltem.org/
FUNDACIÓ AMPANShttp://www.ampans.cat/
APASAhttp://apasa.org/
APINAShttp://www.apinas.cat/
ASPAMIShttp://aspamis.org/ca/
FUNDACIÓ ATENDIShttp://www.atendis.cat/
ASPRONIShttp://www.aspronis.com/
CONSORCI SANT GREGORIhttp://www.consorcisg.cat/
FUNDACIÓ CATALÒNIAhttp://www.cataloniafundacio.cat/
FUND. SANT FRANCESC D’ASSIShttps://fundaciosfda.cat/
SANT JOAN DE DÉU PARC SANITARIhttp://www.pssjd.org/ca-es/Paginas/default.aspx
FUNDACIÓ VALLPARADÍShttps://www.fundaciovallparadis.cat/ca
FUNDACIÓ VALLÉS ORIENTALhttps://fvo.cat/
FUNDACIÓ VILLABLANCAhttp://www.fundaciovillablanca.cat/
FUNDACIÓ ALT PENEDÉS (LA ESPIGA)http://www.fundaciolespiga.com/es/
GG. HOSPITALARIES SAGRAT COR JESÚS (Caldes)https://hospitalariascaldes.org/
FUNDACIÓ MARESMEhttp://www.fundaciomaresme.cat/
GG. FRANCISCANS CREU BLANCA (Llavaneres)http://www.fundacioncruzblanca.org/fundacion-cruzblanca/voluntariado-casa-familiar-sant-andreu-llavaneres.php
ASPANIDEhttp://aspanide.org/
SANT JOAN DE DÉU TERRES DE LLEIDAhttp://www.sjd-lleida.org/
GG. FRANCISCANS CREU BLANCA (Mataró)http://cruzblanca.org/mataro/
ASPROSEAThttp://www.asproseat.org/
APRODISCAhttp://aprodisca.org/
CENTRE ORÀLIAhttps://www.cssbcn.barcelona/serveiatenciopersonesambdiscapacitat.html
FUNDACIÓ FINESTRELLEShttps://www.fundaciofinestrelles.com/
FUNDACIÓ ARC DE SANT MARTÍhttp://www.arcdesantmarti.cat/fundacio-arc-de-sant-marti/
FUNDACIÓ ASTREShttps://www.plataformaeducativa.org/portal/entitat/fundacio-astres
FUNDACIÓ AVE MARIAhttps://www.avemariafundacio.org/
ALPIhttps://www.asociacionalpi.es/es/

En aquesta graella recollim les dades de places per província i per servei de:

 • Residència, tant si es amb Trastorn de Conducta o sense
 • Llar-residència
 • Centre de Dia, adscrit o no a Residència
PROVINCIA Nº Centres Residència
 Places
Llar-Resid.
 Places
Centres Dia 
rec.diürn Places
Total Usuaris
Barcelona 751.5014322612.269
Girona 121707132285
Tarragona164256634541
Lleida3148628488889
TOTALS13425828534153984