Federació ACCP

Què és l’ACCP?

Agrupació Catalana de Centres per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual – ACCP

Constituïda l’any 1995, és la patronal referent en el sector de les entitats que presten servei a persones amb Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del Desenvolupament, amb graus diversos de suport.

Es la patronal que negocia el Conveni Col·lectiu de Treball de Catalunya de Residències, Centres de Dia i Llars-residència per a l’atenció de persones amb Discapacitat Intel·lectual.

Conveni Col·lectiu

El VIIIè Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual, per l’any 2018-2020 (Codi de Conveni núm 79001195011996va ser signat el passat 26 de juliol de 2021 i publicat al  DOGC mitjançant RESOLUCIÓ EMT/2822/2021, de 9 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual (codi de conveni núm. 79001195011996). DOGC núm. 8506  21/09/2021

Del contingut d’aquest nou conveni cal destacar a part de l’adaptació de la regulació del 2017 a la normativa actual:

  • L’àmbit temporal d’afectació es a partir de l’1 de gener de 2018, amb una vigència de 3 anys, fins al 31 de desembre de 2020.
  • Les taules salarials del 2018 no s’incrementen respecte a les del 2017. Per a l’any 2019 l’increment és de 21 euros lineals/mes per totes les categories i per a l’any 2020 és de 37 euros lineals/mes per totes les categories.
  • Es clarifiquen les classificacions professional; es diferencia l’atenció directa de la indirecta i s’aclareix la diferència entre lloc de treball i grup de classificació.
  • S’adapten els permisos per mort, accident o malaltia greu, hospitalització de parents fins segon grau de consanguinitat o afinitat al redactat legal actual.
  • S’adapten els permisos per operació quirúrgica sense hospitalització que requereix repòs domiciliari de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat

Amb data 07 d’Octubre de 2021 es va celebrar l’acta de constitució de la Nova Mesa de Negociació del IXè Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual.