INSCRIPCIONS JORNADA 2017
Data límit d’inscripció: 16 d'octubre de 2017
Fer transferència de 85€ per participant al compte corrent de la COORDINADORA del Banc Sabadell Atlántico (CC. ES07 0081 5118 10 0001082709).

Fer constar en la transferència: J-2017 i el primer cognom i nom de la persona que s'inscriu.
PERSONA QUE S'INSCRIU:
 
 
 
ENTITAT O PERSONA A LA QUE S'HA D'EMETRE LA FACTURA:
(cas que sigui la mateixa persona inscrita, repetir les dades)
Agrairem es comenti per endavant si hi ha algun requisit concret de mobilitat per tal de facilitar la millor accessibilitat a l’auditori.