VI Conveni Col.lectiu Resid, C.D.i LLars de Catalunya

V CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE CATALUNYA DE RESIDÈNCIES I CENTRES DE DIA PER A L'ATENCIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA SEVERA I PROFUNDA PELS ANYS 2007-2009

DECRET 151/2008 CARTERA SERVEIS SOCIALS 2008-2009

RESOLUCIO ASC/648/2008 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ENTITATS

ORDRE TAS/592/2008 SUBVENCIONS IRPF 2008

Ordre ASC/53/2008 aprovació bases que regeixen convocatòries de subvencions Dep.Acció Social i Ciutadania per a entitats

Ordre ASC/55/2008, establiment criteris determinació compatibilitats-incompatibilitats entre les prestacions SCAAD i les SPSS en l'àmbit de Catalunya

Llei 12/2007 de Serveis Socials

Decret 318(2006, 25 de juliol, d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat

Conveni Col.lectiu de treball de residencies i centres de dia per a l'atenció de deficients psíquics severs i profunds de Catalunya 2004-2006

Decret 280(1993, de 28 de setembre, de modificació del Decret 279(1987) pel qual es regulen els centres ocupacionals per a disminuïts)

Decret 284(96, de regulació sistema català serveis socials)

Decret 336(95, de regulació Servei Ocupacional d'Inserció en els Centres Ocupacionals per a persones amb disminució Psíquica)

Decret Legislatiu 17 (1994, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12(1983, de 14 de juliol), 26(1985,de 27 de desembre), i 4 (1994, de 20 d'abril), en matèria d'assistència i serveis socials

Edicte Projecte Decret de Modificació del Decret 284(96, de regulació dels serveis socials)

Llei 16(1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en matèria de serveis socials i modificació del Decret Legislatiu 17

Ordre d'1 d'octubre de 97 de tramitació, justificació i control d'ajuts i de subvencions

Ordre de 10 d'abril del 97, ratis de personal per al Servei Teràpia Ocupacional

Ordre de 21.01.99, de modificació de l'Ordre de 28 de juliol de 1992, de desplegament del Decret 279(1987, de 27 d'agost, pel qual es regulen els centres ocupacionals per a persones amb disminució)

Ordre de 25 d'octubre de 1995, de modificació de l'ordre de 28 de juliol de 1992, , del desplegament del Decret 279 (1987, de 27 d'agost, pel qual es regulen els centres ocupacionals per a persones amb disminució)

Ordre de 26.01.99 de desplegament del Decret 254(92, de creació del programa suport a famílies amb una persona gran disminuïda)

Ordre de 29 d'octubre de 1993,de desplegament del Decret 280(1993, de modificació del Decret 279(1987, pel qual es regulen els centres ocupacionals per a disminuïts)

Ordre de 28.07.92 de desplegament del Decret 279(87 pel qual es regules els centres ocupacionals per a disminuïts)

Llei 7(1997, de 18 de juny d'Associacions)

Llei 1(1982, de 3 de març, de fundacions privades)

Llei 21(1985, de 8 de novembre, de modificació de la Llei 1(1982, de 3 de març, de Fundacions Privades Catalanes)