Federació ACCP

Què és l’ACCP?

Agrupació Catalana de Centres per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual – ACCP

Constituïda l’any 1995, és la patronal referent en el sector de les entitats que presten servei a persones amb Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del Desenvolupament, amb graus diversos de suport.

Es la patronal que negocia el Conveni Col·lectiu de Treball de Catalunya de Residències, Centres de Dia i Llars-residència per a l’atenció de persones amb Discapacitat Intel·lectual.

Conveni Col·lectiu

El VIIè Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual, per l’any 2017 (Codi de Conveni núm 79001195011996) va ser signat el 30 de novembre de 2016 i publicat al DOGC RESOLUCIÓ TSF/484/2017, en data 17 de març del 2017.

En data 8 de juny es publica al DOGC la RESOLUCIÓ TSF/1387/2017 l’acord de modificació del VIIè Conveni que s’havia pactat, que introdueix una  Disposició addicional tercera al text del VIIè Conveni, la qual afectarà només a les llars-residències que s’incorporin de nou a l’aplicació del VIIè Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual per l’any 2017. Aquesta disposició regula el descans entre jornades, el descans setmanal i la retribució del complement de cap de setmana, dins d’un període transitori fins el 31-12-2017, data després de la qual serà d’aplicació el Conveni íntegre per a totes les llars-residències.

Negociació VIIIè Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual.

El VIIè Conveni, de vigència fins el 31/12/2017, va ser denunciat a 23 de novembre de 2017 per unanimitat entre les dues parts negociadores, l’ACCP com a representant patronal i UGT i CCOO en representació de la part social. L’escrit de denúncia va ser registrat a la Secció de Relacions Laborals i Qualitat del Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el 21 de desembre de 2017. El 7 de febrer de 2018 es va constituir la Mesa Negociadora del VIIIè Conveni formada per 2 representant d’UGT, 2 de CC.OO. i 4 representants de l’Agrupació Catalana de Centres per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual. La Mesa ha estat convocada en diferents ocasions sense tancar però acord per a la signatura d’un nou Conveni. L’actual situació  de congelació dels mòduls fa que des de la Patronal no s’estigui en en disposició d’acceptar increments salarials fins que la Generalitat de Catalunya incrementi degudament els mòduls mentre que la part sindical com a punt de partida demanava increments salarials del 3%.

El VIIè Conveni doncs es manté en ultractivitat, és a dir, es prorroga la seva vigència mentre continuen les negociacions entre les parts.